Sherblato Strain

$130.00$1,170.00

 Sativa Dominant Hybrid 70% Sativa / 30% Indica

THC: 21% – 22%